AIKA全部作品在线播放

AIKA全部作品在线播放

微则不紧,浮则不沉,即暴微而紧反去之谓也。胸满痞硬,气上冲喉不得息者,太阳、少阳重邪也,宜瓜蒂散吐之。

至秽之品,为至奇之方,病患身大热,反欲近衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;病患身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。不结胸,是心下无水气,知是阳明之燥化。

若不渴、外有微热者,去人参,加桂枝三两,温服,取微汗愈。同是不能食,而太阴则满、厥阴则饥,同是一吐,而太阴吐食、厥阴吐蛔,此又主脾、主肝之别也。

 其内证咽燥口苦,舌苔、烦躁,渴欲饮水,心中懊,腹满而喘。将何以治之,惟有吐之一法,为阳明表邪之出路耳。

时有微热,即是潮热。三四日间,热发于里,当清解而反吐之,胃阳已亡,故不喜谷食,而反喜瓜果,是除中也。

刺之,是刺足阳明,随其实而泻之。此云和者,不燥干而渴,火化几于息矣。

Leave a Reply