No4838模特奶瓶私房半脱蓝白运动服露性感黄色内衣秀完美身材诱惑写真70P奶瓶秀人网

No4838模特奶瓶私房半脱蓝白运动服露性感黄色内衣秀完美身材诱惑写真70P奶瓶秀人网

 一小儿鼻衄滞颐,作渴时汗,乃胃经实热也,先用泻黄散,二服而滞颐止,又用四味肥儿丸,数服而鼻血愈。若膀胱阳虚,阴无以化而淋沥者,用六味丸。

毕姻后,两目羞明,两足仍软,用前丸及补中益气汤而痊。故《精血篇》云∶男子精未满而御女以通其精,五脏有不满之处,异日有难状之疾;老人阴已痿,而思色以降其精,则精不出而内败,小便涩痛如淋。

食积既消,而寒热尚作者,肝邪乘脾所胜,侮所不胜也。不可发汗攻下,当与竹叶汤,兼呕者与橘皮汤。

 一小儿痢久脱肛,目睛多白,面色渐黄,余用补中益气汤、六味地黄丸,调补脾肾而痊。一小儿三岁,因惊抽搐发热,久服抱龙丸等药,面色或赤或青。

阴精者,乃五谷之精,上荣心肺,以降肾肝,故曰其人寿。壮热者肢体大热,热不已则发惊痫。

肺虚热则唇色深红,少用泻白散。若既下而不喘,则邪气去而肺气宁也,不必用药。

Leave a Reply