《ova邪辰昌馆》

《ova邪辰昌馆》

古人又以短气名之,谓呼吸之气短促也。龈肉消蚀则齿根露而挺出,名齿挺。

呃逆有寒有热,以本证参之。脉双弦者寒也,皆大下后里虚。

辨别之法,古以黄稠者为热,稀白者为寒,此特言其大概而不可泥也。分外感内伤二证,皆以肺为主。

然多年郁结,一旦泄之,徒引动其猖獗之势,仍以吐剂达其上焦,连用瓜蒂、黎芦、苦参等。又曰大饱伤脾;大怒气逆伤肝;强力举重,久坐湿地伤肾;形寒饮冷伤肺;忧愁思虑伤心;风雨寒暑伤形;大恐惧不节伤志。

 若痰势盛急,度难行散,非攻无由去者,虚人可标本并治,攻补兼施。湿热,苍术汤、独活汤、羌活汤。

以阳主气,气脱者不必待其形之脱也。夜多小便、益智仁二十个为末,盐五分,水一碗煎,临卧温服,或苁蓉丸。

Leave a Reply