Vol596模特娜比户外优雅风衣露缕空蕾丝内衣秀凹凸别致身材诱惑写真51P娜比画语界

Vol596模特娜比户外优雅风衣露缕空蕾丝内衣秀凹凸别致身材诱惑写真51P娜比画语界

关纹涩滞甚因由邪遏阴荣卫气留。太阴为至阴,无热可发,因为胃行津液以灌四旁,故得主四肢而发热于手足,所以太阴伤寒,手足自温;太阴中风,四肢烦疼耳。

上赤之象,其宫成离。外感恶寒,絮火不除。

 脉从阴阳,病易已;逆阴阳,病难已(原注:阳病见阳脉,阴病见阴脉,为顺;阳病见阴脉,阴病见阳脉,为逆)。若白胎而燥渴者,温热病也;白胎如积粉者,时疫证也。

阳虚则外寒,阴虚则内热。五脏皆禀气于胃藏气,不能自致于手太阴,必因于胃气乃至于手太阴而行诸经,故脉以胃气为本(原注:脉来和缓为有胃气)。

地六成之,如上天同云,而雨雪至地则六出,六为阴,地数也,凡雨露之点亦皆六出,但碎而不可见耳,太阴玄精石皆六棱,是其证也。伤脏多起于七情,伤腑多因于饮食。

右行之剂必于阳药之中濡之,以阴乃不散其气也。四曰反神服气,安而不动,谓之静。

Leave a Reply