3D动漫精品福利在线看

3D动漫精品福利在线看

 至于《伤寒论》之中风,更为不同,非春伤之风,亦非四时所中之风,即严寒鼓动之气,故中风首节曰∶啬啬恶寒,淅淅恶风。产后泻泄块未散,生化汤中再加减。

假如呕吐痰涎,胃虚不食,以致发热,若与凉剂退热,则胃气愈虚,热愈不退。经云汗乃心之液,多因心肾两不交;自汗如雨怕亡阳,阳虚阴盛发厥疾。

予曰∶如此之证,水虽行而正气不复,后仍肿胀而死者比比,此命不应绝,非予之功也。 审其为老衰久病,又当半攻半补焉。

金、水、木、火、土,五郁当分;泄、折、达、发、夺,五法宜审。 曰∶下多亡阴,如里邪实者,下之而解,以养阴也。

产后虚泻,眠昏人不识,弱甚形脱危症,必用人参二钱,白术、茯苓各二钱,附子一钱,方能回生。 )其或风气之胜,木邪乘土,则脾病生焉。

 (血属阴,有形者也。 加味四物汤治半月后干嗽有声痰少者。

Leave a Reply